Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

0

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Please find the English version of the general conditions below the Dutch version.

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.    Dag: kalenderdag;
4.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Parts and Pieces BV
Stikkenweg 62
7021BN Zelhem

Telefoonnummer: 0316-52 52 52

KvK-nummer: HR09088691
Btw-identificatienummer: NL803862271-B01
 
 Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van aflevering;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o    de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.    De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Bij onderhouds producten zoals bietsen, oliën, wassen, lakken, politoeren etc. dient de verzegeling van de verpakking niet verbroken te zijn. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van ver- en terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien de door u opgegeven aflever adres gegevens niet correct of onvolledig zijn, komen de porto kosten van het opnieuw verzenden van het pakket, te allen tijde voor rekening van de koper.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o    te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o    tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o    altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4.    Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7.    Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
Betaling zal alleen geschieden d.m.v. vooruitbetaling of de remboursoptie.

 Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.digikeur.nl  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Digikeur gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 15 - Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 

Terms and Conditions (GB) Parts & Pieces BV

Table of Contents:
Article 1 - Definitions
Article 2 - Identity of the entrepreneur
Article 3 - Applicability
Article 4 - The offer
Article 5 - The contract
Article 6 - Right of withdrawal
Article 7 - Costs in case of withdrawal
Article 8 - Exclusion of right of withdrawal
Article 9 -  The price
Article 10 - Compliance and Warranty
Article 11 - Delivery and implementation
Article 12 - Duration Transactions: duration, termination and renewal
Article 13 - Payment
Article 14 - Complaints
Article 15 - Disputes
Article 16 - Additional or different terms

Article 1 - Definitions
In these terms and conditions shall apply:
1. Withdrawal period: the period during which the consumer can exercise his right of withdrawal;
2. Consumer: the natural person not acting in the exercise of professional or business and a distance contract with the entrepreneur;
3. Day calendar;
4. Duration transaction: a distance contract concerning a range of products and / or services, the supply and / or purchase is spread over time;
5. Durable medium: any means that the consumer or business that enables information to him personally is directed to store in a way that future consultation and unaltered reproduction of the stored information.
6. Right of withdrawal: the ability for consumers within the waiting period to see the distance contract;
7. Entrepreneur: the natural or legal products and / or remote services to the consumer;
8. Distance contract means an agreement whereby part of the organized system for distance selling of products and / or services, to conclude the agreement exclusive use of one or more means of distance communication;
9. Technology for distance communication: means that can be used to conclude a contract, without the consumer and trader being in the same area have come together.

Article 2 - Identity of the entrepreneur
Parts and Pieces BV
Stikkenweg 62
7021BN Zelhem
Holland

Phone: +31 (0) 316-52 52 52

Commercial Register: HR09088691
VAT identification number: NL803862271-B01

Article 3 - Applicability
1. These general conditions apply to every offer of the entrepreneur and any agreement reached at a distance between entrepreneur and consumer.
2. Before concluding a distance contract, the text of these general conditions made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, indicated that the general conditions for the entrepreneur to see and at the request of the consumer as quickly as possible without any charge.
3. If the distance contract is concluded electronically, then, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these terms and conditions electronically to the consumer be made available in such a way that the consumer a simple way can be stored on a durable medium. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, indicated where the general conditions in electronic form can be taken and that at the request of the consumer electronically or otherwise without charge will be sent.
4. In the event that in addition to these terms and conditions specific product or service conditions apply, the second and third paragraphs shall apply and the consumer in case of conflicting terms always rely on the applicable provision for the most favorable is.

Article 4 - The offer
1. If an offer has a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly mentioned in the offer.
2. The offer includes a complete and accurate description of the products and / or services. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer as possible. If the contractor uses these images are a true representation of the products and / or services. Obvious mistakes or errors in the offer binding on the entrepreneur.
3. Each offer contains such information, that clear to the consumer what rights and obligations, to the acceptance of the offer are attached. This concerns in particular:
o the price is including taxes;
o excluding any costs of delivery;
o how the agreement will be concluded and which actions this will require;
o whether or not to apply the right of withdrawal;
o the method of payment, delivery and performance of the contract;
o The deadline for accepting the offer, or the period within which the entrepreneur to the price;
o the level of the rate of distance communication if the cost of using the means of distance communication are calculated on a basis other than the regular fare for the means of communication;
o whether the agreement after the adoption is filed, and if so in what way these consumers to consult;
o the way the consumer, for the conclusion of the contract, by him under the contract data to check and repair if necessary;
o any other languages, including Dutch, the contract can be concluded;
o the conduct to which the trader is subject and the manner in which the consumer can conduct electronic consult and
o the minimum duration of the distance contract in the event of an extended transaction.

Article 5 - The contract
1. The agreement is subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the time the consumer accepts the offer and meet the corresponding conditions.
2. If the consumer has accepted offer electronically, the trader will immediately confirm receipt of electronic acceptance of the offer. Until receipt of this acceptance has not been confirmed by the operator, the consumer may rescind the contract.
3. If the agreement is created electronically, the trader will take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic transmission of data and ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the trader will take appropriate safety precautions.
4. The entrepreneur can - within the law - to inform consumers of its payment obligations, as well as all facts and factors that are important to a sound conclusion of the distance contract. If the operator under this investigation was justified in the agreement not to go, he is entitled to a reasoned order or request or to refuse to implement special conditions attached.
5. The entrepreneur will the product or service to the consumer the following information, in writing or in such a way that the consumer in an accessible manner can be stored on a durable medium, enclose:
the visiting address of the establishment of the operator where the consumer can lodge complaints;
b. the conditions and the manner in which the consumer of the right of withdrawal may be exercised, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
c. information on guarantees and after-sales service;
d. in Article 4 paragraph 3 of these Terms and Conditions, unless the operator this information already provided to the consumer prior to the execution of the agreement;
e. the requirements for termination of the contract if the contract has a duration of more than one year or is indefinite.
6. In the event of an extended transaction is the provision in the preceding paragraph shall apply only to the first delivery.

Article 6 - Right of withdrawal
Upon delivery of products:
1. When purchasing products, the consumer can cancel the contract without giving any reason to cancel within 14 days. This period commences on the day following receipt of the product by the consumer or a previously designated by the consumer and the entrepreneur announced representative.
2. During this period the consumer will treat the product and packaging with great care. He will be the product only to unpack or use as necessary to assess whether he would prefer to retain. In case of waxes, stains, polishes, lackery etc. the packing seal, may not be broken. If he exercises his right of withdrawal, he will be the product with all accessories and - if reasonably possible - in their original condition and packaging to the Entrepreneur in conformity with the Entrepreneur's reasonable and clear instructions.

Article 7 - Costs in case of withdrawal
1. If the consumer exercises his right of withdrawal, this will not involve the cost of shipping and return shipping cost.
2. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur refunds this amount as soon as possible but no later than 30 days after the return or cancellation.

Article 8 - Exclusion of right of withdrawal
1. The entrepreneur is the right of withdrawal of consumers exclude to the extent provided in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies only if the trader clearly in the offer, at least in time for the conclusion of the contract refers.
2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
that is considered by the trader in accordance to the specifications of the consumer;
b. clearly personal in nature;
c. which by their nature can not be returned;
d. that rapidly decay or glues, stains, waxes or any other fluids where the seal is broken !
e. whose price depends on fluctuations in the financial market outside the trader's control;
f. for individual newspapers and magazines;
g. for audio and video recordings and computer software that the consumer has broken the seal.
3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:
a on accommodation, transport, catering or leisure to carry on a certain date or during a specified period;
b. the supply with the express consent of the consumer, before the period has expired;
c. on betting and lotteries.

Article 9 - The price
1. During the period mentioned in the offer prices of the products and / or services have not increased, except for price changes resulting from changes in VAT rates.
2. Notwithstanding the preceding paragraph, the business products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market over which the trader has no influence, with variable prices. These fluctuations and the fact that any price targets, are stated in the offer.
3. Price increases within 3 months after the conclusion of the contract are only allowed if they are the result of statutory regulations or provisions.
4. Price increases from 3 months after the conclusion of the contract are only permitted if the trader has agreed and:
they are the result of statutory regulations or provisions, or
b. the consumer has the power to terminate as of the date the increase takes effect.
5. The supply of products or services mentioned prices include VAT.

Article 10 - Compliance and Warranty
1. The trader guarantees that the products and / or services meet the contract, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and on the date of the conclusion of the agreement existing legal provisions and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also ensure that the product is suitable for other than normal use.
2. By the trader, manufacturer or importer does not affect the statutory rights and claims that the consumer under the contract against the employer may assert.

Article 11 - Delivery and implementation
1. It will be the greatest possible diligence in receiving and in the execution of orders and products in assessing applications for the provision of services.
2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company. If you specified delivery address details are incorrect or incomplete, postage, the cost of re-sending the package, always for the expense of the buyer.
3. Subject to what is stated in Article 4 of these terms and conditions, the company accepted orders expeditiously but within 30 days, unless a longer delivery has been agreed. If the delivery is delayed, or if an order is not or only partially carried out, the consumer receives them no later than 30 days after the order was placed. The consumer in this case the right to cancel the contract without penalty and be entitled to any compensation.
4. In case of dissolution in accordance with the preceding paragraph, the operator the amount that consumers paid as soon as possible but no later than 30 days after repudiation.
5. If delivery of an ordered product proves impossible, the trader will endeavor to provide a replacement item available. Before the delivery will be clear and comprehensible manner that a replacement item is delivered. For replacement items right of withdrawal can not be excluded. The costs of any returns will be borne by the entrepreneur.
6. The risk of damage and / or loss of products rests upon the trader up to the moment of delivery to the consumer or a pre-designated and the entrepreneur announced representative, unless otherwise expressly agreed.

Article 12 - Duration Transactions: duration, termination and renewal
Notice
1. The consumer may contract for indefinite and that extends to the regular delivery of goods (including electricity) or services, at any time, denounce the applicable termination rules and a notice not exceeding one month.
2. The consumer may contract for a definite period and that extends to the regular delivery of goods (including electricity) or services, at any time at the end of the fixed term denounce the applicable termination rules and a notice of exceeding one month.
3. The consumer in the previous paragraphs agreements:
o cancel at any time and not be limited to termination at any time or in a given period;
o at least recite the same way as they are entered into by him;
o Always terminate with the same notice as the entrepreneur himself has stipulated.
Extension
4. A contract for a definite period and that extends to the regular delivery of goods (including electricity) or services, may not be extended or tacitly renewed for a limited period.
5. Notwithstanding the preceding paragraph, a contract for a definite period and that extends to the regular delivery of daily news and weekly newspapers and magazines tacitly renewed for a fixed period of up to three months, if the consumer extended agreement against the end of the extension may terminate with notice not exceeding one month.
6. A contract for a definite period and that extends to the regular delivery of products or services, may only be tacitly renewed for an indefinite period may be extended if the consumer may terminate with a notice period of one month and a notice of up three months in the event the Agreement is to regularly, but less than once per month, delivery of daily newspapers and weekly newspapers and magazines.
7. A contract with limited duration to the regular delivery for introduction of daily newspapers and weekly newspapers and magazines (trial or introductory subscription) is not implied continued and end automatically after the trial or introductory period.
Duration
8. If a contract has a duration of more than one year, the consumer after a year of the Agreement at any time with a notice period of up to one month terminate, unless the reasonableness and fairness against termination before the end of the term agreed otherwise.

Article 13 - Payment
Payment will be made only by pre-payment. ( bank transfer or PayPal )

Article 14- Complaints

1. The entrepreneur has a well-publicized complaints and resolve the complaint under the complaints procedure.
2. Complaints about the execution of the agreement should take place promptly, fully and clearly described and submitted to the entrepreneur, after the consumer has discovered the defects.
3. When the trader complaints within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint is a foreseeable longer processing time, then the trader within the period of 14 days responded with a message confirming receipt and indicating when the consumer can expect a more detailed answer.
4. A complaint about a product, service or the service of the entrepreneur can also be submitted via a complaint form from the website of Stichting Webshop Keurmerk www.digikeur.nl  The complaint is then sent both to the trader concerned to the Stichting Digikeur.
5. If the complaint can not be resolved by mutual agreement creates a dispute that is subject to dispute.

Article 15 - Disputes
1. On agreements between the entrepreneur and the consumer of these general terms and conditions, on behalf of the Dutch law.

Article 16 - Additional or different terms
Additional or different provisions of these terms should not disadvantage the consumer and should be recorded in writing or in such a way that the consumer in an accessible manner can be stored on a durable medium.